توجه  (((((دانشجویان :این سوالات برای امتحان پایان ترم است وبخش های اول ودوم حذف شده است)))))

**********************************************************

1)اهل تعطیل و پیرول آن را بگوئید؟

الف) عقل آدمی راهی به شناخت اوصاف الهای ندارد، حقیقت*

ب) دیگر موجودات ممکن الوجود و ناقص و محدودند؛ الهی*

ج) معطل مانند عقل(لا ادری گری)، معطلهR

د) هیچکدام*


2) امروزه مسلک اهل تعطیل ............ خوانده می شود.

الف) پوزیتویشت ها*                                     ب) لاادری گری*           

ج) حس گراییR                                        د) عقل نظری*


3) چون اینان اوصاف خدا را به اوصاف مخلوقات تشبیه می کنند به ................... یا ................ مشهورند؟

الف) اهل تشبیه یا مشبههR                ب) اهل تعطیل یا معطله*           

ج) اثبات بلاتشبیه، لازمه*                 د) موارد ج و ب*


4) در آیه ای «لیس کمثله شی» دست خدا به هیچ چیزی مانند نیست، دست یعنی چیست؟

الف) شناخت ذاتی و اوصاف الهی*                            ب) نماد قدرت و توانایی*

ج) خالق بودن و بی نیازیR                                      د) هیچکدام*


1) انواع صفات خدا را نام ببرید؟

الف) صفات ثبوتی و سلبی                                    ب) صفات ذاتی و فعلی     ج) صفات نقصی و اضافی                                       د) صفات ثبوتی و فعلی


2) صفات ثبوتی را نام ببرید؟ علم- قدرت- حیات


3) شماری از صفات ثبوتی و سلبی را نام ببرید؟ عالم- قادر- حیّ- سمیع- بصیر- مرید- متکلّم- غنی


4) صفات سلبیه الهی را چند صفت دانسته اند؟ نام ببرید؟ جهنم نیست- جوهر نیست- عرض نیست- مرئی نیست- در مکان نیست- مالّ ؟؟؟ - چیزی نیست – حد ندارد


5) صفات ذاتی را به چه چیز دیگری می توان تقسیم کرد؟ ثبوتی


6) صفات نفسی و اضافی به چه چیزی تعلق می گیرد؟

1- علم به معلوم اضافه          2- قدرت به مقدور


7) از صفات ثبوتی ذاتی و فعلی را نام بیرید؟ 1- علم الهی


8) علم به خدا را می توان به چند صورت تصور کرد؟

1- علم به ذات         2- علم به موجودات و مخلوقات پیش از آفرینش آنها

3- علم به موجودات و مخلوقات پس از آفرینش آنها


1) شناخت ها در باب معاد کدام است؟

الف) علوم تجربیR         ب) علوم سیاسی*          

ج) علوم اجتماعی *            د) اجتهاد*


1)  کدام گزینه از نظر لغوی به معنای بازگشت است  و در اصطلاح به معنای دوباره زنده شدن آدمی پس از مرگ است؟

الف)عدل *                  ب) برهان علی*                   

  ج) معاد R                     د) برهان نظم*

2)  علوم تجربی، علوم عقلی ، علوم عرفانی منابع شناخت کدام گزینه است؟

الف) معاد در باب شناخت انسان *                           

ب) منابع شناخت در باب جهان*

ج) معاد شناخت در باب خدا *                                 

د) منابع شناخت در باب معادR


راه کسب شناخت صحیح و تفضیلی در باب و عالم غیب کدام گزینه است؟

الف) کوش دادن در باب حدیث ها*                       

  ب) عالم باقی و تعالیم خداوند*

ج) وحی و تعالیم انبیای الهی *                                 

د) گزینه (الف و ج) R

 

5) پس از توحید موضوع مهمی که قرآن که به آن اهتمامی ویژه دارد کدام مورد است؟

الف) عدل*                   ب) نبوت*                     ج) معادR                     

 د) امامت*


6) برهان حکمت چیست؟

الف) خداوند حکیم و بی نیاز است*                      

ب) هیچ کار بیهوده انجام نمی شود*

ج) آفرینش او گزاف و بازیگری نیست*                

د) همه مواردR


7)کدامیک از پیامبران از طریق عقل و وحی به معاد آگاه بودند؟

الف) حضرت عیسی *     

ب) حضرت موسی*      

ج) حضرت ابراهیم*         

  د) حضرت خضر*

8) ..................... از مفاهیمی است که معنای روشنی دارد و در برابر هرج و مرج و آشفتگی به کار می رود.

الف) علم *                     ب) نظمR                        ج) طرح *                  

د) هدف*


9) کدام یک از عناصر زیر، سازنده اصلی مفهوم نظم است.

الف) طراحی و برنامه ریزی دقیق*               ب) سازماندهی حساب شده*

ج) هدفمندی*                                              د) هر سه موردR


10) این تعبیر، زمام هر جنبنده ای به دست تو است و بازگشت هر آفریده ای به سوی تو است از کیست؟

الف) امام علی(ع)R        ب) امام رضا(ع) *             ج) امام صادق(ع) *   

  د) امام حسین(ع) *


11)کدام یک از موارد زیر تأکید دارد که باید دربارۀ موجودات منظم اندیشید؟

الف) قرآن*       

ب) ائمه معصومین *            

ج) امام علی(ع) *       

د) موارد الف و ب R


12) کدام یک از امامان می فرماید: پس خداوند آفرینش را آغاز کرد... و اجزای مخالف را با هم سازدار ساخت؟

الف) امام صادق(ع) *      ب) امام جواد(ع) *            

ج) امام علی(ع) R            د) امام کاظم(ع) *


13) برهان فطرت به چه معناست؟

الف) زنده شدن*             ب) مرگ*                 ج) نوع آفرینشR          

  د) الف و ب*


14) امروزه مسلک اهل تعطیل .......................... نامیده می شود.

الف) نقد و بررسی*         ب) دیدگاه اهل تشبیه*        

ج) لاادری کریR          

د) دلیل نقلی*

15) دیدگاهی که عقل انسان در آن است که اوصاف خدا بازشناسد را گویند؟

الف) دیدگاه اهل تعطیل*                                            

 ب) دیدگاه اهل تشبیه* 

ج) دیدگاه نقد و بررسی                                           

د) دیدگاه اثبات و بلاتشبیهR


16) قرآن مجید انسان را به دو چیز در آیات دعوت می کند؟

الف) تعقل و تدبرR             ب) مسلک تشبیه*             

ج) دلیل عقلی*             د) هر سه موارد*


17) راههای شناخت صفات خدا چیست؟

الف) راه عقلی و کشف شهود*                                 ب) سیر در آفاق*         

ج) قرآن و روایت*                                               د) هر سه موردR


18) این روایت از کدام ائمه (ع) است خدایا تو را به آنچه خود وصل کرده ای

می خوانم و بر مخلوقات تشبیه می کنیم تو اهل غیر کلامی هستی؟

الف) امام رضا(ع) R      ب) امام جعفر صادق(ع) * 

   ج) امام علی(ع) *        د) امام حسین(ع) *    

          

1) در تفکر اسلامی کدام صفات از اهمیت ویژه ای برخوردار است؟

الف) صفت عدل R        ب) عدل الهی *               

 ج) تکوینی *    

د) تشریعی        

                                                                       

2) اساس اصول دین و مذهب از نظر عقاید امامیه چه چیزی است؟

الف) ثبوتی و سلبی *                      

ب) علم ضرابه موجودات پیش از آفرینش آنها *

   ج) علم خدا از قدرت الهی *                     

د) عدل الهیR


3) عدالت، هر چیز را در جای خود می نشاند، این سخن از کیست؟

الف) امام صادق (ع) *    ب) امام علی(ع) R           

  ج) امام سجاد (ع) *            د) پیامبر(ص) *  

                                           

4) عدل تشریعی بر چه پایه ای است؟

الف) عدل جزایی *       ب) عدل و دادگری R             ج) عدل احکم * 

    د) عدل تکوین *             

                                     

   5)خداوند در نظام تکوینی نعمت های خود را چگونه داده است؟

الف) نعمت خدا *     ب) کل نظام *            

ج) شایستگی و قابلیتR            

د) تعبیرخدا*                                                                        


1)این سخن از کیست؟(جوانمردان صبر کنید! مرگ پلی است که شما را از سختی ها و دشواری ها به باغ های گسترده و نعمت های پیوسته منتقل می کند)

الف) امام علی(ع) *      ب) امام حسن(ع) *       ج) امام حسین(ع) *      

د) پیامبر(ص) R


2) انواع مرگ در قرآن به چند دسته تقسیم می شوند؟

الف)2*                          ب)4R                         

 ج)5*                             د)6 *


3)کدامیک از موارد زیر جزء انواع مرگ در قرآن است؟

الف) مرگ های دشوار و سخت*  ب) مرگ تن و قلب *    

ج) مرگ فرد و جامعه*      د) همه مواردR


3)  نزول در قبر ....................... انسان است.

الف) منزل اول*               ب) منزل دوم R                ج) آخرت*                   

د) هیچکدام*


4)  مردی از امام صادق پرسید برزخ چیست امام صادق (ع) فرمود .......

الف) برزخ یعنی آخرت*            ب) یعنی دنیای معنوی*   

ج) یعنی قبر انسان از لحظه مرگ تا قیامتR                   

د) هیچکدام*


6) در قرآن و روایات یکی از نشانه های قیامت چیست؟

الف) آسمان دگرگون می شود*                                    ب) دریا از هم می شکافد*

ج) نفخ صورR                                                        د) همه موارد*


7)کدامیک از موارد زیر از اوصاف رستاخیز است؟

الف) واقع شدنی و تردید ناپذیر*                                

 ب) نزدیک بودن*

ج) حق*                 د) همه مواردR


8 )این سخن از کیست؟ (قطعاً شما از آنچه انجام می دادید بازخواست می شوید)

الف)پیامبر (ص) *          ب) حضرت علی(ع) *           ج) قرآنR          د) امام حسن مجتبی(ع) *


1)از مسائل مهم در حوزه دی پژوه، چه مسئله ای است؟

الف) مسئله علم *                                               ب)مسئله شرّ R                ج) خیر خواهی *                                             

 د) عدالت خواهی *                 

 

2) مسئله شر یکی از صفات سه گانه خدا، یعنی..........................

الف) خیرخواهی، عدالت، قدرت *                          

ب)قدرت مطلق، خیرخواهی، عدالت *       

   ج) علم، قدرت مطلق، خیرخواهی R                        

 د) علم، قدرت، عدالت * 

                   

3) ........................... درباره شر، لازمه ی جهان مادی است می گوید، خدا که در قدرت و حکمت و علم خودتام است.....

الف) جان ها سپرز *                                

ب) امیرالمومنین علی(ع) *                ج) ملاصدرا *                  د) فارابی R  


  4)جهان مادی، جهانی است که در آن ............ و .............. وجود دارد و ........... لازمه آن است.


الف) شر، خیر، تنازع *                                       

ب) شر، تنازع، خیر *               

ج) تزاحم، تنازع، شر R                                      

 د) تزاحم، تنازع، خیر *              

   

  5)ملاک سنجیدن خیرات با شرور ...................... است، نه ....................

الف) خوبی، بدی *                                          ب) بدی، خوبی*

ج) کمیت ، کیفیت*                                   د) کیفیت، کمیتR

6)خداوند به چند گروه می توانسته است انسان را خلق کند؟

الف) یک گونه: بدون اختیار *                                 

ب)دوگونه: بدون اختیار، مختار و آزادR

ج)سه گونه : بدون اختیار، مختار، نیمه مختار*

د) چهارگونه: بدون مختار، مختار، نیمه مختار، بدون روح*


12) خدا یگانه و بی همتا و بی مانند است، نشانه ی توحید ......

الف) در صفات*                                               ب) در عبادت و پرستش*

ج) در ذاتR                                                    د) در خالقیت*


13) خدا واجد همه صفات کمال است و عقل ووحی بر وجود این کمالات در ذات خدا دلالت می کنند نشانه ی توحید....

الف) در ذات *                                       ب)در ربوبیت*

ج) در حاکمیت*                                    

د) در صفاتR14) در عالم، آفریدگار و خالقی جز خدا وجود ندارد که نشانه ی توحید .............

الف) در تقنین و تشریع*                                   ب) در خالقیتR

ج) در اطاعت*                                               د) در حاکمیت*


15)تنها خدا در اداره و تدبیر و کارگردانی جهان و انسان مؤثر است که نشانه ی توحید....

الف) در ربوبیتR                                            ب) در صفات*

ج) در اطاعت*                                               د) در ذات*


16)قانون گذاری فقط ویژه خدا است بیانگر توحید .....

الف) در ذات*                                            ب) در عبادت و پرستش*

ج) در صفات*                                               د) در تشریع و تقنینR


17)انسان باید تنها سخن خدا را بشنود و عمل کند که بیانگر توحید ......

الف) در اطاعتR                                            ب) در صفات*

ج) در ذات*                                                 د) در ربوبیت*


18) حکومت اصالتاً مربوط به خدا است و حکومت دیگران باید به انتصاب و اجازه خاص یا عام او باشد که بیانگر توحید...

الف) در صفات*                                            ب) در ذات*

ج) در حاکمیتR                                            د) در اطاعت*


19) یکتاپرستی، اساس دعوت همه ی پیامبران الهی در تمام ادوار تاریخ است که بیانگر توحید....

الف) در اطاعت*                                            ب) در عبادتR

ج) در ربوبیت*                                              د) در خالقیت*


20) امام باقر(ع) درباره نماز چه می فرماید؟

الف) نماز ستون دین استR                             

ب) پروردگار! مرا برپا دارنده نماز قرار بده*

ج) خدا مرا سفارش به نماز و زکات کرده است*       

د) پروردگارا من یکی از فرزندانم را در دره ای بی کشت، نزد خانه محترم تو سکونت دادم. پروردگارا!تا نماز را به پا دارند*


21)بهترین وسیله ای که می تواند بندگی خدا را تجلی بخشد که غایت آفرینش آدمی است... نام دارد.

الف) نمازR                                          ب) روزه*    

ج) حج*                                              د) زکات*


22)..... وسیله ای تکامل و سعادت ما محسوب می شود؟

الف) عبادتR                                         

ب) تفکر*

ج) ورزش*                                             

د) عدالت*


7)قرآن مجید دلیل ناخوش دانستن برخی امور را ناشی از عدم ............ و ............... می داند.

الف) شناخت جامع و کاملR                           ب) شناخت سطحی و جزئی*

ج) شناخت جامع و جزئی*                              د) شناخت کامل و سطحی*


8) ........... و ............. از ویژگی های ذاتی عالم ماده است.

الف) تزاحم و ترادف*                                         ب) تضاد و ترادف*

ج) تزاحم و تضادR                                              د) ترادف و تضاد*


9)وجود شرور برای تکامل ............. و .............. انسان سودمند است.

الف) ذهنی، قلبی، جسمی*                                     ب) روحی، معنوی، علمیR

ج) روحی، جسمی ، قلبی*                                     د) معنوی، دنیوی، ذهنی*


10)شرور، عاملی برای عبرت آموزی است تا شاید پند گیرد و به راه راست هدایت شوند، نشانه ی چه عاملی است؟

الف) علت شکوفا شدن استعدادها*            ب) علت آزمون الهی*

ج) عاملی به عنوان هدیه ای به بندگان خاص*               د) عاملی برای بیداری از غفلت R


11 ) امام صادق(ع) درباره ی شرور، هدیه ای به بندگان خاص است می فرماید:

الف) چون خداوند بنده ای دوست بدارد، او را در دریای سخن ها غوطه ور می سازدR

ب) در حقیقت، خدا حال قومی را تغییر نمی دهد مگر آنان خود حال خویش را تغییر دهند*

ج) درباره ی آنچه عموم مردم در این عالم شرّش می پندارند، ولی اراده ازلی خداوند آن را برای کائنات خیر می داند*

د) بدانید که شاخه درختی که در بیابان می روید، سخت تر و پوست سبزه های خوش نما نازک و آتش گیاهان صحرایی افروخته تر و خاموشی آنها دیرتر است


1)برهان ................ یکی از رایج ترین براهینی است که بر وجود خدا اقامه شده است؟

الف)هماهنگ*                ب)جهان*              ج) نظمR               د) معلوم*


2)یکی از راههای رسیدن به وجود خداوند کدام است؟

الف) انبیای الهی*                                     ب) مطالعه*       

ج)پدیده منظم و هماهنگ*                             د) نظم حاکم بر هستیR


3)کدام یک از امامان بسیار بر برهان نظم پای فشرده و به زندگی و خلقت بسیاری از موجودات مانند مورچه و طاووس اشاره کرده

الف) امام رضا(ع) *        ب)امام علی(ع) R           ج) امام حسین(ع) *          د) امام صادق(ع) *


4)............. در باب نظم جهان خلقت می فرماید: عجب از آفریده ای که می پندارد و خداوند از چشم بندگان مخفی است؟

الف) امام علی(ع) *        ب)امام رضا(ع) *           ج) امام صادق(ع) R          د) امام حسین(ع) *


5) برهان نظم به صورت مختلفی قابل طرح است که همۀ آنها یک هسته مشترک دارند و می توانیم آنها را به چند صورت بیان کنیم.

الف) یک صورت *        ب)دو صورت *           ج) سه صورتR         

د) چهار صورت *


5)  عالم طبیعت بر اثر ............... و .................. ناظم با شعوری پدید آمده است؟

الف) عقل و طرح *        ب)علم و عمل *           ج) طرح و تدبیرR          د) نظم و طراحی *


8)حضرت ابراهیم از طریق .......... و ................ به ................ آگاه بود؟

الف) عقل و وحی و معادR                           ب) عقل و وحی – نبوت*

ج) وحی و معاد و امامت*                                 د)هیچکدام*


9) من به پروردگارم و به پروردگار شما پناه می برم از هر متکبری که به روز حساب ایمان نمی آورم این سخن از کیست؟

الف) حضرت علی(ع) *                            ب)امام صادق(ع) *        

ج) حضرت موسی(ع)*                                   د) حضرت محمد(ص) *


10)این سخن از کیست؟ به عدالت است که آسمان و زمین بر افراشته شده است؟

الف) امام علی(ع) *        ب)امام صادق(ع) *           ج) امام هادی(ع)*          د) پیامبر (ص) R


11 ) از راههایی که آدمی می تواند به حقانیت معاد راه یابد برهان معقولیت است که در گذشته آنرا به عنوان ................... یاد می کردند؟

الف) دفع ضرر محتمل R                            ب)خدا راز ضرر *      

  ج)معاد ضرر*                                       د) الف و ب *


12)منکران معاد به دلیل ..................... تصور کردند زندگی کردن و آغاز زندگی مدیر خارجه از ضرورت الهی است؟

الف) جهل *                                         ب)نداشتن عیال *      

  ج)عمل به مقام ربوبیR                                       د) الف و ب *


13)شبه علم و فاعل را چه کسانی مطرح کردند؟

الف) کسانی که علم خدوند را با خود قیاس می کنند*

ب) کسانی به درستی علم خدا به آن  جزا اعتقادی نداشتن*

ج) کسانی به خدا ایمان ندارند* د)الف و ب R


14) نمونه معیار کدام است؟

الف) ابراهیم و احیای مردگان*                     ب) زنده شدن *

ج) اصحاب کهف*                              د) همه مواردR


9) مراتب علم به خدا را نام ببرید؟

1)علم خدا به ذات خود

2) علم خدا به موجودات پیش از آفرینش آنها

3)علم خدا به موجودات بعد از آفرینش آنها


5)در آیه 59 سوره حشر چند صفت از خدا ذکر شده؟

الف) 19*                         ب)20*                ج) 17 R                     د) 31*


6)آیا خداوند آیات را تنها برای تلاوت و قرائت نازل نموده؟

الف) خیر*                        ب) بله *                   ج)هیچکدام*                  د) تدبر و تعقلR


7)عبادت مستلزم چیست؟

الف) توان انسان*                                    ب) معرفت و شناخت معبود R    

      ج) تدبر در صفات خدا*                            د) هیچکدام*  

**************************************************************

+ نوشته شده در  جمعه بیست و دوم دی ۱۳۹۱ساعت 0:55  توسط منتظری  | 
فایل پی دی اف سوالات رو از این آدرس دانلود کنید

http://usofi.persiangig.com/soal%20andishe1.pdf

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم دی ۱۳۹۱ساعت 22:17  توسط منتظری  | 
به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند آزمون میان ترم اندیشه یک در روز یکشنبه ۲۶ آذرماه ساعت ۱۰:۳۰ برگزار خواهد شد. (تا صفحه ۸۲ کتاب- ۱۶ سوال ۴جوابی)

+ نوشته شده در  شنبه هجدهم آذر ۱۳۹۱ساعت 21:48  توسط منتظری  | 
به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی اندیشه۱ در روز جمعه ۲۴ آذر ماه ساعت ۱۴ تا۱۶ در کلاس ۳۰۷ برگزار خواهد شد.
+ نوشته شده در  شنبه هجدهم آذر ۱۳۹۱ساعت 21:44  توسط منتظری  | 

1-برهان ........ یکی از رایج ترین براهینی است که بر وجود خدا اقامه شده است

الف) هماهنگ                  

ب) جهان                       

ج) نظم R            

د) معلوم

2- یکی از راههای رسیدن به وجود خداوند کدام است؟

الف) انبیای الهی                                                    

     ب) مطالعه

ج) پدیده منظم و هماهنگ                                    

د) نظم حاکم بر هستی R

3- کدام یک از امامان بسیار بر برهان نظم پای فشرده و به زندگی و خلقت بسیاری از موجودات مانند مورچه و طاووس اشاره کرده.

الف) امام رضا (ع)               ب) امام علی (ع) R           

ج) امام حسین (ع)       د) امام صادق (ع)

4- .............. در باب نظم جهان خلقت می فرماید : عجب از آفریده ای که می پندارد خداوند از چششم بندگان مخفی است

الف) امام علی (ع)               ب) امام رضا (ع)

ج)امام صادق (ع) R            د) امام حسین (ع)

5- برهان نظم به صورت مختلفی قابل طرح است که همه انها یک هسته مشترک دارند و می توانیم آنها را به چند صورت بیان کنیم.

الف ) یک صورت             ب) دو صورت    ج) سه صورت R              د) چهار صورت

6- عالم طبیعت بر اثر .......... و ............ ناظم با شعوری پدید آمده است.

الف) عقل و طرح                       ب) علم و عمل         

ج) طرح و تدبیر R   د) نظم و طراحی

7- .............. از مفاهیمی است که معنا روشنی دارد و در برابر هرج و مرج و آشفتگی به کار می رود.

الف) علم                           ب) نظم R             ج) طرح             

د) هدف

8- کدام یک از عناصر زیر ، سازنده اصلی مفهوم نظم است.

الف) طراحی و برنامه ریزی دقیق                  ب) سازماندهی حساب شده

ج) هدفمندی                                              د) هر سه مورد R

9- این تعبیر ، زمام هر جنبنده ای به دست تو است و بازگشت هر آفریده ای به سوی تواست از کیست؟

الف) امام علی (ع) R            ب) امام رضا (ع) ج) امام صادق (ع)           د) امام حسین (ع)

10- کدام یک از موارد زیر تاکید دارد که باید درباره موجودات منظم اندیشید

الف) قرآن             ب) ائمه معصومین ج) امام علی (ع)

د ) موارد الف و ب R

11- کدام یک از امامان می فرماید: پس خداوند افرینش را آغاز کرده .......... و ابزاری مخالف را باهم سازوار ساخت

الف) امام صادق (ع)            ب) امام جواد (ع)          

ج) امام علی (ع) R      د) امام کاظم (ع)1- از راه های وجود اثبات خدا ............ است.

الف) فکر کردن        ب)برهان علی R           ج) ایمان          

د) هیچکدام

2-برهان علی یعنی چه ؟

الف) جهان علت است و هر خلق نیازمند معلول           

ب) برهانی است که نه علت و نه به معلول نیاز است

ج) جهان معلول است و هر معلول نیازمند علت است R              

د) هیچکدام

3- جهان نیازمند علتی است که آن علت .......... است.

الف)موجودات                                                                           ب)خدا

ج)علتی که در نهایت به خدا میرسد                   

د)گزینه ب و ج صحیح استR

4- از طریق چه برهانی به وجود خدا پی می بریم؟

الف)برهان فطرت       ب)برهان عقل                       

ج)برهان علیR              د)هیچکدام

5- تعریف علت تامه کدام است؟

الف)موجودی که به هیچ موجود دیگری متکی نیست

ب)موجودی که با وجود آن تحقق و وجود موجود دیگر ضرورت پیدا می کند R

ج)علت برای تحقیق وجود معلول کافی نیست

د)هیچکدام

 

6- اگر علت به گونه ای باشد که برای تحقق وجود معلول کافی نباشد به آن  ....... می گویند.

الف) علت فاعلی ب)علت تجمع      ج)علت ناقصه R    د)علت مادی

7- فیلسوفان علت را بر چند قسم می دانند.

الف) 3 قسم                       ب)2 قسم                   

ج) 5 قسم                د) 4 قسم R

8- علت فاعلی چیست؟

الف)انگیزه فاعل برای انجام کار                 ب)معلول از آن پدید می آیدR

ج)زمینه پدیداری معلول است                 د)همه موارد

9-علت غایی چیست؟

الف)زمینه پیدایی معلول است           

ب)صورت و فعالیت است که در ماده پدید می آید

ج)انگیزه فاعل برای انجام کارR              د)هیچکدام

10)دو اصطلاح علت فاعلی چیست؟

الف)فاعل مصنوعی - موجودی                                                   ب)طبیعی و الهیR

ج)فاعل طبیعی- موجودی                                                  

د)فاعل مصنوعی الهی

11- فاعل طبیعی منشا چه چیزی است.

الف)حرکت و دگرگونی اجسام و حالاتR               ب)موجود است

ج)گیاهان                                  د)هیچکدام

12-منظور از فاعل الهی چیست؟

الف ) منظور از آن معلولی است که معلول دیگری را پدید می آورد

ب)منظور از آن موجودی است که معلول را پدید می آورد R

ج) منظور هدف زندگی است

د)هیچکدام

13- اصل علیت یعنی چه؟

الف)هر علتی نیازمند معلول است                                  

ب) معلول به علت نیاز دارد

ج)معلول و علت از هم جدا نیست                          

د)هر معلول نیازمند علت است R

14- موجودی که تغییر می پذیرد در نتیجه ...... است؟

الف)علت فاعلی                                                                    ب) علت صوری

ج)معلولR                                                                                  د)هیچکدام

15- این سخن از کیست؟ و به چه جیزی اشاره دارد؟

"هرچیزی به غیر از خداوند معلول است "

الف) امام جعفر صادق (ع)- اثبات معلولیت عالم

ب)امام هادی اثبات علت غایی

ج) امام رضا (ع)-اثبات صوری

د) امیر المومنین (ع)- اثبات معلولیت عالم R

16-از لازمه معلولیت ...... است.

الف) محدودیت مکانی دارد                           

ب)سکون و حرکت به او عارض می شود

ج) افول و زوال بر او راه می یابد R         

د) حالت او تغییر نمی یابد

17- مسلمانان وجود خدا را چگونه می دانند؟

الف)فطریR                                                      ب)عقلی

ج)عبودیت                                                     د)سیردر آفاق

18-ویژگی های امور فطری کدامند؟

الف) در همه افراد آن یافت می شود                           ب) همواره ثابت اند

ج)نیاز به تعلیم و تعلم ندارد                  د)همه موارد R

19- سه برهان که به وجود خدا ما را سوق می دهد؟

الف) فطرت ، علی ، نظم R                                          

ب)نظم ، شهمودی ، علی

ج) فلسفس ، فطرت ، شهودی                                       

د) علی ، فطرت ، شهودی

20- انسان چگونه به وجود خدا پی می برد؟

الف) با تدبر در مخلوقات                                      

ب) از راه سیر در آفاق R

ج) از راه نظم جهان                  

د) با شناخت از خود

21- ماده فطر در اصل به چه معناست؟

الف) آغاز و پایان      ب) زندگی و پایان آن       ج) رسیدن به خدا        

د) آغاز و شروع R

22- اموری فطری به چند قسمت تقسیم می شوند؟

الف) 3 قسمت(فطرت ، شهود، فلسفه)

ب) 2 قسمت (شناخت های فطری ، میل ها و گرایش های فطری) R

ج)3 قسمت (شناخت های فلسفی ، میل ها و گرایش های خود محور)

د) 2قسمت (خداپرستی فطری ، شهود و اهل منطق)

23- انبیای الهی برای چه آمدند؟

الف) برای آموزش بشر                  ب) راه آفاق را نشان دهند

ج) انسان ها را به انفس دعوت کنند              د) مورد ب و ج R

24- راه های تذکر و شکوفایی فطرت کدامند؟

الف) هرگاه انسان ها از همه جه قطع امید کنند به خدا رو می آورند

ب) توجه به مخلوقات و نظم حاکم بر آنها که از آن به آیات و نشانه ها یاد می شود

ج) موارد الف و ب R      

د) هیچکدام

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۱ساعت 12:54  توسط منتظری  | 
سوالات تستی گروه1

1- از مزایای مهم خود شناسی انسان چیست؟

الف: می تواند سرمایه های وجودی خود را به کمال برساندn   

ب: می تواند فقط نیازهای مادی و امیال نفسانی خود را برآوردo

ج: می تواند امیال شهوانی خود تعدیل نمایدo      

د: می تواند استعدادهای دنیوی خود را به کمال برساند    o 

2- نقطه آغاز استفاده انسان از سرمایه های وجودی خود چیست؟

الف: رسیدن به تکامل                                     o                

ب: رسیدن به قدرت تعالی و پرواز به عالم ملکوتo

ج: شناخت سرمایه های وجودیn                                 

 د: رسیدن به قدرت رشدo

3- شناخت جهان یعنی چه؟

الف: شناخت ابزارهای شناخت خود o

ب: شناخت جهان خارجo

ج: شناخت گستره جهان و رمرزهای آن                       o

د: تعامل انسان با جهان خارج از خودn

4- مقدمه خدا شناسی چیست؟

الف: خود شناسی n

ب: وابستگی به دنیاo

ج: شناخت فطرت آدمی                                              o

د: پی بردن به عقل و هوش خودo

5- حلال مشکلات انسان چیست؟

الف: خود شناسی              n   

ب: داشتن اخلاق نیکوo

ج: دست یافتن به آرامش                                           o 

د: تبعیت از فرامین الهی o

 

6- حقیقت انسان در چیست؟

الف: توجه به بعد مادی                                          o    

ب: علاوه بر بعد مادی به روح هم توجه شودn

ج: فقط در روح است                                               o  

د: توجه به بعد حسی وتجربیo

7- منظور از کلمه (توفی) در قرآن چیست؟

الف: گرفتن نیمی از آدمی    o                                                      

ب: گرفتن جسم وبعد مادی انسانo

ج: اخذ وگرفتن روح آدم    n                                                       

 د: گرفتن بعد مادی و روح آدمo

­8- تفاوت انسان وحیوان چیست؟

الف: داشتن روح در انسان برخلاف حیوان n                                    

ب: داشتن بعد مادی در انسان بر خلاف حیوانo

ج: هیچ تفاوتی با هم ندارند o                                                         

د: داشتن قوه تعقل در حیواناتo

9- بعد ادراکی انسان به چند حوزه تقسیم می شود؟

الف : به دو حوزه نظر و عمل  n                                                       

ب: فقط حوزه شناخت نظری o

ج: فقط حوزه شناخت عملی o                                                        

د: هیچ کدام o

10- منظور از ادراک نظری چیست؟

الف: علمی که از صورت ها ومفاهیم ذهنی به آن می رسدo              

ب: همان علم حصولی استo

ج: همان علم حضوری است  o                                                        

 د: موارد )الف( و )ب( استn

 

11- منظور از حکمت عملی چیست؟

الف: عمل به باید و نباید ها  o                                                         

 ب: علم به تکالیف وظایف انسان هاo

ج: یعنی اینکه: عدالت خوب است  o                                                

د: همه ی مواردn

12- منظور از بعد گرایشی اصیل انسان چیست؟

الف: همان گرایش های حیوانی است  o                                           

 ب: هم گرایش های حیوانی هم گرایش محبت به خداo

ج: گرایش هایی که میان انسان و حیوان مشترک استo                    

 د: گرایش های اصیل انسان،میل ومحبت به خداn

13- دیدگاه متفکران مغرب زمین در مورد فطرت بشری چیست؟

الف: انسان هیچ انسی با خدا نداشته و بعدا مانوس خدا شده o               

 ب: انسان ذاتا به خدا ودین گرایش داشته n

ج: دین هیچ جایگاهی در زندگی بشر نداشتهo                                     

 د: دین برای شناخت تاریخ وحیات بشری نقشی نداردo

14- بحران های انسان معاصر ناشی از چیست؟

الف: پیشرفت علم و فناوری در دنیا  o                                                 

 ب: بوجود آمدن آسایش ظاهری و رفاه o

ج: خود ناشناسی یا عدم شناخت انسان n                                              

 د: وجود مشکلات زندگیo

15- در بحران معرفتی ابزار شناخت انسان چیست؟

الف: قوه ی تعقل o                                                                            

 ب: قوه ی شهود وعرفانo

ج: قوه ی حس وتجربه     o                                                                

 د: همه ی موارد و هر سه موضوعn

 

16- بحران اخلاقی امروزه ناشی از چیست؟

الف: سود گرایی بشرo                                                                         

ب: مبارزه با نفس امارهo

ج: غفلت از ساحت غیر مادی انسان و فضایل فطری  n                            

د: رشد علم و فناوری های جدیدo

17- بحران روانی ومعنوی انسان ناشی از چیست؟

الف: پیشرفت امکانات مادی  o                                                              

ب: رشد صنعت و ارتباطات o

ج: نقطه ی اتکا و آرامش خود(خدا) را از دست داده  n                           

د: وجود مشکلات روحی و روانی

18- نقش دین در بحران معرفتی چیست؟

الف: انسان با کمک دین می تواند به سعادت دنیوی و اخروی برسدn       

ب: دین ضرورت وحی را اثبات می کند o

ج: دین انسان را به حوزه های خاصی محدود می کنند  o                        

 د: دین در بحران های معرفتی امروز هیچ نقشی نداردo

19- نقش دین در بحران اخلاقی چیست؟

الف: دین از اخلاق جداست  o                                                            

ب: دین تنها حامی وپشتیبان اخلاق استo

ج: پیامبران الهی دخالتی در اخلاق بشری نداشته اند  o                          

د: دین منافات یبا خود مختاری آدمی نداردn

20- آیه ی زیر به نقش دین در چه بحران انسانی توجه می کند؟

« الا به ذکر الله تطمئن القلوب »

الف: دین وبحران معرفتی  o                                                                

  ب: دین و بحران اخلاقیo

ج: دین و بحران روانی n                                                                    

   د: دین و بحران معنوی o

21- نقش ایمان در زندگی انسان چیست؟

الف: راه سعادت است o                                                                       

ب: باعث نشاط آدمی، اطمینان قلب می گرددo

ج: عامل رستگاریo                                                                              

د: همه ی مواردn

22- معنی لغوی ایمان چیست؟

الف: اقرار زبانی  o                                                                             

 ب: عمل به ارکان o

ج: جای گیر شدن اعتقاد o                                                                    

د: اعتقاد و تصدیق قلبی به خدا و روز قیامتn

23- رابطه ی ایمان و معرفت چیست؟

الف: ایمان : همان به معنای علم و معرفت است  o                                

ب: ایمان مبتنی بر علم و معرفت استn

ج: انسان اول ایمان می آورد و بعد معرفت پیدا می کند  o                   

  د: ایمان مبتنی بر بی یقینی استo

 

 

24- رابطه ی ایمان عقل چگونه است؟

الف: عقل و ایمان هیچ گونه ی رابطه ای با هم ندارند o                          

ب: عقل ایمان را تایید می کندo

ج: ایمان عقل را تایید می کندo                                                              

د: موارد(الف)و(ج) n

25-رابطه ی ایمان و عمل چیست؟

الف: ایمان راستین،ایمان توام با عمل استn                                              

ب: عمل از ارکان ایمان به شمار نمی رودo

ج: هیچ رابطه ای بین ایمان و عقل نیست  o                                                

د: هر گونه عملی نشان دهنده ی ایمان  استo

26- از میان متعلقات ایمان ، کدامین متعلقات جزء اصول دین به شمار می رود؟

الف: ایمان به خدا  o                                                                                 

ب: ایمان به رسالتo

ج: ایمان به معادo                                                                                        

د: همه ی مواردn

+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم آذر ۱۳۹۱ساعت 21:40  توسط منتظری  | 
در این وبلاگ سوالات تستی و پزوهشی که دوستان دراوردند گذاشته میشود

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۱ساعت 23:59  توسط منتظری  |